جدول شماره ۱
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۲
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۳
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۴
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۵
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۶
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
جدول شماره ۷
کارمند درآمد توضیحات
پوریا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
رضا ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
شایان ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس
امیر ۸۰ ریال طراحی صفحات وردپرس